FAQs Complain Problems

७४/७५

रामप्रसादराई गा.पा. अन्तर्गत संचालित विषयगत कार्यक्रमको विवरण आ.व. २०७४/०७५

रामप्रसादराई गा.पा. अन्तर्गत संचालित योजनाहरुको विवरण, आ.व. २०७४/७५

मन्त्रालयबाट प्रकाशित विज्ञ व्यक्तिहरुको सेवा सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको बारे सूचना ।

रसायनिक कृषिमल ढुवानी सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको बारे सूचना ।