जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

रामप्रसादराई गाउकार्यपालिकाको कार्यालय
ईमेल: cp.ramprasadraimun@gmail.com
फोन नं: 9852073886

उपाध्यक्ष

रामप्रसादराई गाउकार्यपालिकाको कार्यालय
ईमेल: vc.ramprasadraimun@gmail.com
फोन नं: 9852073887

वडा अध्यक्ष

वडा नं १ को कार्यालय
ईमेल: w1.ramprasadraimun@gmail.com
फोन नं: 9852073871

वडा अध्यक्ष

वडा नं २ को कार्यालय
ईमेल: w2.ramprasadraimun@gmail.com
फोन नं: 9852073872

वडा अध्यक्ष

वडा नं ३ को कार्यालय
ईमेल: w3.ramprasadraimun@gmail.com
फोन नं: 9852073873

वडा अध्यक्ष

वडा नं ४ को कार्यालय
ईमेल: w4.ramprasadraimun@gmail.com
फोन नं: 9852073874

वडा अध्यक्ष

वडा नं ५ को कार्यालय
ईमेल: w5.ramprasadraimun@gmail.com
फोन नं: 9852073875

वडा अध्यक्ष

वडा नं ६ को कार्यालय
ईमेल: w6.ramprasadraimun@gmail.com
फोन नं: 9852073876

वडा अध्यक्ष

वडा नं ७ को कार्यालय
ईमेल: w7.ramprasadraimun@gmail.com
फोन नं: 9852073877

वडा अध्यक्ष

वडा नं ८ को कार्यालय
ईमेल: w8.ramprasadraimun@gmail.com
फोन नं: 9852073878