ताजा सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२१ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिऐन २०७५।७६ ७५/७६ 08/28/2018 - 15:11 PDF icon २१ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिऐन २०७५।७६.pdf
२० । रामप्रसादराई गापाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०७५।७६ ७५/७६ 08/28/2018 - 15:01 PDF icon २० । रामप्रसादराई गापाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट.pdf
२२ । रामप्रसाद गापाको विनियोजन ऐन २०७५।७६.pdf ७५/७६ 08/27/2018 - 17:06 PDF icon २२ । रामप्रसाद गापाको विनियोजन ऐन २०७५।७६.pdf
१९ । रामप्रसादराई गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 16:54 PDF icon १९ । रामप्रसादराई गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ।.pdf
१८ । रामप्रसादराई गापाको कृषि व्यबसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 16:53 PDF icon १८ । रामप्रसादराई गापाको कृषि व्यबसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५ ।.pdf
१७ । रामप्रसादराई गापाको विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यबस्थापन ऐन २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 16:52 PDF icon १७ । रामप्रसादराई गापाको विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यबस्थापन ऐन २०७५ ।.pdf
१६ । रामप्रसादराई गापाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 16:52 PDF icon १६ । रामप्रसादराई गापाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ।.pdf
१५ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यबस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 16:50 PDF icon १५ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यबस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ ।.pdf
१४। रामप्रसादराई गापाको करारमा प्राविधिक कर्मचारीहरु लिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 16:50 PDF icon १४। रामप्रसादराई गापाको करारमा प्राविधिक कर्मचारीहरु लिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ।.pdf
१३। रामप्रसादराई गापाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही को कार्यविधि २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 16:49 PDF icon १३। रामप्रसादराई गापाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही को कार्यविधि २०७५ ।.pdf

Pages