ताजा सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
१२। रामप्रसादराई गापाको स्थानिय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:38 PDF icon १२। रामप्रसादराई गापाको स्थानिय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५ ।.pdf
११ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:35 PDF icon ११ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ।.pdf
९ । रामप्रसादराई गापाको उपभोक्ता समितिको गठन सञ्चालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:27 PDF icon ९ । रामप्रसादराई गापाको उपभोक्ता समितिको गठन सञ्चालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि २०७५ ।.pdf
८ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिक ऐन २०७४ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:23 PDF icon ८ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिक ऐन २०७४ ।.pdf
७ । रामप्रसादराई गापाको विनियोजन ऐन २०७४ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:21 PDF icon ७ । रामप्रसादराई गापाको विनियोजन ऐन २०७४ ।.pdf
६ । रामप्रसादराई गापाको पदाधिकारीहरुको आचारसहिता २०७४ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:18 PDF icon ६ । रामप्रसादराई गापाको पदाधिकारीहरुको आचारसहिता २०७४ ।.pdf
५ । रामप्रसादरार्इ गापाको गाउँसभा-सञ्चालन-कार्यविधि-२०७४ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:07 PDF icon ५ । रामप्रसादरार्इ गापाको गाउँसभा-सञ्चालन-कार्यविधि-२०७४ ।.pdf
४ । रामप्रसादराई गापाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:03 PDF icon ४ । रामप्रसादराई गापाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ।.pdf
३ । रामप्रसादराई गापाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ । ७४/७५ 08/24/2018 - 14:58 PDF icon ३ । रामप्रसादराई गापाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ ।.pdf
२ । रामप्रसादराई गापाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ । ७४/७५ 08/24/2018 - 14:35 PDF icon २ रामप्रसादराई गापाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf

Pages