ताजा सूचना तथा समाचार

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

गाउँ कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णयहरु-२०७४-११-१८

गाउँ कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णयहरु-२०७४-१०-१४

पदपूर्ति समितिको बैठक तथा निणर्य-२०७४-१०-०२

गाउँ कार्यपालिकाको दशौं बैठक तथा निर्णयहरु

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिकाको नवौं बैठक तथा निर्णयहरु

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिकाको आठौ बैठक तथा निर्णयहरु

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिकाको सातौ बैठक तथा निर्णयहरु

दस्तावेज: 

२०७४-०७-१८ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको आकस्मिक तथा अनौपचारीक बैठक तथा निर्णयहरु

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिकाको छैटो बैठक तथा निर्णयहरु

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिकाको पाँचौ बैठक तथा निर्णयहरु

दस्तावेज: