FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

रामप्रसादराई गापाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०८०/०८१

दस्तावेज: 

Red Book Fiscal Year 2078/079

दस्तावेज: 

रामप्रसादराई गापाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०७९।८०

रामप्रसादराई गापाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०७५।७६

रामप्रसादराई गा.पा. अन्तर्गत संचालित विषयगत कार्यक्रमको विवरण आ.व. २०७४/०७५