FAQs Complain Problems

रामप्रसादराई गाउँपालिका, बैकुण्ठे, भोजपुर ।

Read More

रामप्रसादराई गाउँपालिका, बैकुण्ठे, भोजपुर ।

Read More

रामप्रसादराई गाउँपालिका, बैकुण्ठे, भोजपुर ।

Read More

रामप्रसादराई गाउँपालिका, बैकुण्ठे, भोजपुर ।

Read More

रामप्रसादराई गाउँपालिका, बैकुण्ठे, भोजपुर ।

Read More

रामप्रसादराई गापाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०८०/०८१

दस्तावेज: 

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (IFB: 01/RRR/2078/079) Procurement & Installation of Sahale Dalgau Khanepani Lift Solar System.

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (IFB: 01/RRR/2078/079) Procurement & Installation of Sahale Dalgau Khanepani Lift Solar System.

२०७९ साल कार्तिक ०१ गते देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु

दस्तावेज: 

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
sangpangnirman@gmail.com
9852052114
उपाध्यक्ष
9842087549

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
ramprasadrai.rm@gmail.com
9852073888
प्रशासन प्रमुख / सूचना अधिकारी
focal.ramprasadraimun@gmail.com
9852073893

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- समबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता
 • अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
 • मृतकको नागरीकता नभएको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
 • सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा समेत स्थानीय सर्जमिन पत्र
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- समबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • बालकको बावु वा अामाको नागरीकता
 • चालु आव सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • अस्पतालमा जन्म भएको हकमा समबन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- समबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- 1000
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • आफ्नै घर भए चालु आव सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
 • बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
 • दुई प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- समबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- 200
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
 • जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • हम भोगको श्रोत खुल्ने कागजात
 • नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रतिलिपि
 • अन्य आवश्यक कागजातहरु
 • चालु आव सम्मको मालपोत र धर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- समबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- 1500
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • बसाई सराईको हकमा बसाई साराई दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • चालु आव सम्मको मालपोत र धर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

जानकारी