FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

परिक्षा फारम

दस्तावेज: 

रोजगार सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक प्राविधि सहायक पदको परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।