FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

परिक्षा फारम

दस्तावेज: 

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

बाख्राको साना व्यवसायीक कृषी उत्पादन केन्द्रको पकेट विकास कार्यक्रमको प्रस्ताब आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

तरकारी बालीको सानो व्यवसायीक कृषी उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रमको प्रस्ताब आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

अनुदानको रासयनीक मल बिक्रेता छनोट सम्बन्धी सूचना ।