FAQs Complain Problems

७७/७८

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

पुनः छोटो सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

छुट भएको उम्मेदवारको विवरण अद्यावधिक गरि पुःन छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

H.A, अ.हे.ब, अ.न.मी पदहरुको आवेदन छुट दाबाी सम्बन्धी सूचना ।