FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

सवारीसाधन भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना ।

गाउँ कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णयहरु-२०७४-११-१८

गाउँ कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णयहरु-२०७४-१०-१४

पदपूर्ति समितिको बैठक तथा निणर्य-२०७४-१०-०२

गाउँ कार्यपालिकाको दशौं बैठक तथा निर्णयहरु

दस्तावेज: