FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
१५ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यबस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 16:50 PDF icon १५ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यबस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ ।.pdf
१४। रामप्रसादराई गापाको करारमा प्राविधिक कर्मचारीहरु लिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 16:50 PDF icon १४। रामप्रसादराई गापाको करारमा प्राविधिक कर्मचारीहरु लिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ।.pdf
१३। रामप्रसादराई गापाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही को कार्यविधि २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 16:49 PDF icon १३। रामप्रसादराई गापाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही को कार्यविधि २०७५ ।.pdf
१२। रामप्रसादराई गापाको स्थानिय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:38 PDF icon १२। रामप्रसादराई गापाको स्थानिय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५ ।.pdf
११ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:35 PDF icon ११ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ।.pdf
१० । रामप्रसादराई गापाको उपभोक्ता समितिको गठन सञ्चालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:27 PDF icon ९ । रामप्रसादराई गापाको उपभोक्ता समितिको गठन सञ्चालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि २०७५ ।.pdf
८ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिक ऐन २०७४ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:23 PDF icon ८ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिक ऐन २०७४ ।.pdf
७ । रामप्रसादराई गापाको विनियोजन ऐन २०७४ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:21 PDF icon ७ । रामप्रसादराई गापाको विनियोजन ऐन २०७४ ।.pdf
६ । रामप्रसादराई गापाको पदाधिकारीहरुको आचारसहिता २०७४ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:18 PDF icon ६ । रामप्रसादराई गापाको पदाधिकारीहरुको आचारसहिता २०७४ ।.pdf
५ । रामप्रसादरार्इ गापाको गाउँसभा-सञ्चालन-कार्यविधि-२०७४ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:07 PDF icon ५ । रामप्रसादरार्इ गापाको गाउँसभा-सञ्चालन-कार्यविधि-२०७४ ।.pdf

Pages